Exemple 1

Ejemplo»Hello World» básico para crear un ejecutable en linux con assembler.

Helloworld.asm

;Copyright (c) 1999 Konstantin Boldyshev <konst@linuxassembly.org>
;
;"hello, world" in assembly language for Linux
;
;to build an executable:
;    nasm -f elf hello.asm
;    ld -s -o hello hello.o

section .text
; Export the entry point to the ELF linker or loader. The conventional
; entry point is "_start". Use "ld -e foo" to override the default.
  global _start

section .data
msg db 'Hello, world!',0xa ;our dear string
len equ $ - msg     ;length of our dear string

section .text

; linker puts the entry point here:
_start:

; Write the string to stdout:

  mov edx,len ;message length
  mov ecx,msg ;message to write
  mov ebx,1  ;file descriptor (stdout)
  mov eax,4  ;system call number (sys_write)
  int 0x80  ;call kernel

; Exit via the kernel:

  mov ebx,0  ;process' exit code
  mov eax,1  ;system call number (sys_exit)
  int 0x80  ;call kernel - this interrupt won't return

Compilar

Compilar el ejecutable:

nasm -f elf hello.asm
ld -s -o hello hello.o

compilar como 32 bits:

ld -m elf_i386 -s -o file file.o

Debugger

Depurador de código asm.

sudo apt install sasm

https://github.com/Dman95/SASM

Calculadora SASM

Per generar el codi en assemblador x86 per al compilador SASM, es pot utilitzar l’exemple anterior i adaptar-lo a la sintaxi de SASM. Aquí tens el mateix exemple de calculadora en assemblador x86 adaptat per al compilador SASM:

%include "io64.inc"

section .data
  num1 db 0
  num2 db 0
  result db 0

  msg1 db 'Introdueix el primer nombre: ', 0
  len1 equ $-msg1

  msg2 db 'Introdueix el segon nombre: ', 0
  len2 equ $-msg2

  msg3 db 'La suma es: ', 0
  len3 equ $-msg3

  msg4 db 'La resta es: ', 0
  len4 equ $-msg4

section .text
  global CMAIN

CMAIN:
  mov rbp, rsp; for correct debugging
  ; Demana el primer número
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx , msg1
  mov edx, len1
  int 0x80

  ; Captura el primer número
  mov eax, 3
  mov ebx, 0
  mov ecx, num1
  mov edx, 1
  int 0x80

  ; Demana el segon número
    mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, msg2
  mov edx, len2
  int 0x80

  ; Captura el segon número
  mov eax, 3
  mov ebx, 0
  mov ecx, num2
  mov edx, 1
  int 0x80

  ; Suma els dos números
  mov al, [num1]
  sub al, 48
  mov bl, [num2]
  sub bl, 48
  add al, bl
  add al, 48
  mov [result], al

  ; Mostra el resultat
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, msg3
  mov edx, len3
  int 0x80

  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, result
  mov edx, 1
  int 0x80

  ; Resta els dos números
  mov al, [num1]
  sub al, 48
  mov bl, [num2]
  sub bl, 48
  sub al, bl
  add al, 48
  mov [result], al

  ; Mostra el resultat
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, msg4
  mov edx, len4
  int 0x80

  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, result
  mov edx, 1
  int 0x80

  ; Finalitza el programa
  mov eax, 1
  xor ebx, ebx
  int 0x80

Per compilar aquest codi en SASM, cal guardar-lo en un arxiu amb extensió .asm i seleccionar la targeta de compilació adequada. A continuació, es pot compilar el programa i generar el fitxer executable corresponent.