Per connectar-te al protocol SSH a través d’HTML, tens diverses opcions disponibles:

 1. Utilitzar JavaScript: Pots utilitzar JavaScript per crear una interfície web que permeti als usuaris introduir les seves credencials SSH i establir una connexió utilitzant el protocol SSH. Pots fer servir llibreries com ara SSH.js o Forge per a aquest propòsit.
 2. Utilitzar WebSockets: El protocol SSH no és nativament compatible amb els navegadors web, però pots utilitzar WebSockets per crear un pont entre el navegador i el servidor SSH. Pots utilitzar llibreries com ara Node-SSH o SSH2 per implementar aquesta funcionalitat al servidor i, des del navegador, establir una connexió WebSocket per enviar comandes SSH i rebre respostes.
 3. Utilitzar un servidor intermediari: Una altra opció és utilitzar un servidor intermediari que faci de pont entre el navegador i el servidor SSH. Aquest servidor intermediari rebrà les peticions del navegador a través d’HTML/HTTP i les redirigirà al servidor SSH utilitzant el protocol SSH. D’aquesta manera, el navegador només s’haurà de comunicar amb el servidor intermediari a través d’HTML/HTTP. Pots implementar aquest servidor intermediari utilitzant un llenguatge de programació com ara Python amb llibreries com ara Paramiko.

És important tenir en compte que l’ús del protocol SSH a través d’HTML pot implicar riscos de seguretat i vulnerabilitats si no s’implementa de manera adequada. És recomanable prendre precaucions i seguir les millors pràctiques de seguretat per protegir les connexions SSH i les dades dels usuaris.

Diferents opcions

Aquí tens una llista de les diferents opcions per connectar-te al protocol SSH a través d’HTML:

 1. Utilitzar JavaScript i una llibreria SSH com ara SSH.js o Forge.
 2. Utilitzar WebSockets amb llibreries com Node-SSH o SSH2 per al servidor.
 3. Implementar un servidor intermediari utilitzant un llenguatge com Python amb llibreries com Paramiko.
 4. Utilitzar una API SSH basada en web, com ara Shell In A Box o GateOne.
 5. Explorar opcions de tercers com Term.js o xterm.js per emular una terminal SSH dins del navegador.
 6. Utilitzar una eina de gestió remota com Cockpit o Ajenti, que proporcionen interfícies web per accedir als servidors SSH.

Aquestes opcions tenen diferents nivells de complexitat i requeriran configuració i personalització addicionals per adaptar-les al teu cas d’ús específic. Tingues en compte la seguretat i implementa les mesures adequades per protegir les connexions i les dades dels usuaris.

Exemple

És possible desenvolupar una aplicació web per connectar-se al protocol SSH. Aquí tens un exemple senzill de com podria ser l’estructura bàsica d’una aplicació web per connectar-se a un servidor SSH utilitzant JavaScript i una llibreria com SSH.js:

HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Connexió SSH</title>
</head>
<body>
 <h1>Connexió SSH</h1>

 <form id="sshForm">
  <label for="host">Hostname:</label>
  <input type="text" id="host" required><br><br>
  <label for="port">Port:</label>
  <input type="number" id="port" value="22" required><br><br>
  <label for="username">Nom d'usuari:</label>
  <input type="text" id="username" required><br><br>
  <label for="password">Contrasenya:</label>
  <input type="password" id="password" required><br><br>
  <input type="submit" value="Connectar" id="connectBtn">
 </form>

 <div id="output"></div>

 <script src="ssh.js"></script>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

JavaScript (main.js):

document.getElementById("sshForm").addEventListener("submit", function(event) {
 event.preventDefault();

 var host = document.getElementById("host").value;
 var port = document.getElementById("port").value;
 var username = document.getElementById("username").value;
 var password = document.getElementById("password").value;

 var ssh = new SSHClient();
 ssh.connect({
  host: host,
  port: port,
  username: username,
  password: password
 }).then(function() {
  document.getElementById("output").innerHTML = "Connexió SSH establerta.";
 }).catch(function(err) {
  document.getElementById("output").innerHTML = "Error en establir la connexió SSH: " + err.message;
 });
});

En aquest exemple, s’ha creat un formulari amb els camps necessaris per introduir les dades de connexió SSH (hostname, port, nom d’usuari i contrasenya). Quan l’usuari envia el formulari, s’executa una funció que utilitza la llibreria SSH.js per establir una connexió SSH amb el servidor utilitzant les dades introduïdes.

Aquest és només un exemple bàsic i cal tenir en compte que la connexió SSH des del navegador pot implicar consideracions de seguretat importants. És recomanable investigar més sobre les millors pràctiques de seguretat i implementar les mesures adequades per protegir les connexions i les dades dels usuaris.