History

Per executar una comanda:

user@revo:~$ history
user@revo:~$ !352

Número de procés

Obtener el número de un cierto proceso, para posteriormente eliminarlo

#!/bin/bash

lineas=`ps -aux | grep "main.py" |wc -l`

echo "Procesos encontrados " $lineas

if [ $lineas == 2 ]; then
    proceso=`ps -aux | grep "main.py" | head -1 |awk '{print $2}'`
    echo "numero de proceso " $proceso
    #kill -9 $proceso
    exit 1;
fi

Listar Ordenado

Listar Ordenado

ll -S #ordenado por tamaño de mayor a menor

Comprimir

Comando para comprimir una carpeta en un fichero.

zip -r nombre_comprimido.zip directorio_a_comprimir

Using dialog, the command would look like this:

dialog --clear --backtitle "Backtitle here" --title "Title here" --menu "Choose one of the following options:" 15 40 4 \
1 "Option 1" \
2 "Option 2" \
3 "Option 3"
enter image description here

Llista de comandes bàsiques de Linux:

 1. ls: Mostra el contingut del directori actual.
 2. cd: Canvia de directori.
 3. pwd: Mostra la ruta del directori actual.
 4. mkdir: Crea un nou directori.
 5. rm: Elimina fitxers o directoris.
 6. cp: Copia fitxers i directoris.
 7. mv: Mou fitxers i directoris.
 8. touch: Crea un nou fitxer buit.
 9. cat: Mostra el contingut d’un fitxer.
 10. less: Mostra el contingut d’un fitxer de forma interactiva.
 11. head: Mostra les primeres línies d’un fitxer.
 12. tail: Mostra les últimes línies d’un fitxer.
 13. grep: Cerca un patró en fitxers.
 14. find: Cerca fitxers i directoris.
 15. chmod: Canvia els permisos de fitxers i directoris.
 16. chown: Canvia el propietari de fitxers i directoris.
 17. chgrp: Canvia el grup de fitxers i directoris.
 18. sudo: Executa una comanda amb privilegis de superusuari.
 19. man: Mostra el manual d’una comanda.
 20. ssh: Inicia una sessió remota segura en un altre equip.
 21. scp: Copia fitxers de forma segura entre equips remots.
 22. wget: Descarrega fitxers des de la web.
 23. tar: Crea o extreu fitxers comprimits en format tar.
 24. zip: Crea fitxers comprimits en format zip.
 25. unzip: Extrau fitxers comprimits en format zip.

Aquestes són només algunes de les comandes bàsiques de Linux. Hi ha moltes més comandes disponibles, cadascuna amb les seves pròpies opcions i funcionalitats. Pots obtenir més informació sobre cada comanda utilitzant l’opció d’ajuda, per exemple, escrivint «man ls» per veure el manual de la comanda «ls».

Bash

Sí, aquí tens un exemple senzill de programació en Bash, que és un llenguatge de scripting molt comú en sistemes basats en Linux:

#!/bin/bash

# Aquest és un exemple senzill de programa en Bash

# Demana a l'usuari que introdueixi el seu nom
echo "Hola! Com et dius?"
read nom

# Saluda l'usuari amb el nom introduït
echo "Hola, $nom! Benvingut a aquest programa."

# Obté la data actual
data=$(date +%d-%m-%Y)

# Mostra la data actual
echo "Avui és $data."

# Comprova si el directori "fitxers" existeix
if [ -d "fitxers" ]; then
  echo "El directori 'fitxers' ja existeix."
else
  echo "El directori 'fitxers' no existeix. Es crearà ara."
  mkdir fitxers
fi

# Crea un nou fitxer dins del directori "fitxers"
fitxer="fitxers/nou_fitxer.txt"
echo "Aquest és un fitxer de prova." > $fitxer
echo "S'ha creat el fitxer $fitxer."

# Mostra el contingut del fitxer creat
echo "El contingut del fitxer $fitxer és:"
cat $fitxer

# Fi del programa
echo "Fi del programa."

Aquest exemple de programa en Bash demana a l’usuari el seu nom, mostra la data actual, comprova si el directori «fitxers» existeix i el crea si no existeix, crea un fitxer de prova dins del directori «fitxers», i finalment mostra el contingut del fitxer creat.