El Bash (Bourne Again SHell) és un intèrpret de comandes en línia de comandes molt popular utilitzat en sistemes operatius basats en UNIX i Linux. És un intèrpret de comandes més avançat i potent que el Shell original de Bourne.

El Bash ofereix una interfície de línia de comandes per interactuar amb el sistema operatiu i executar tasques diverses. Amb el Bash, els usuaris poden executar programes, crear scripts, gestionar fitxers i directoris, manipular processos, realitzar redireccions d’entrada i sortida, i molt més.

El Bash té una sintaxi específica per a les comandes, que normalment consisteixen en la forma de comandes seguides d’opcions i arguments. També permet utilitzar variables per emmagatzemar informació temporal i realitzar substitucions de comandes per a operacions avançades.

Una de les característiques més poderoses del Bash és la possibilitat de crear scripts. Un script Bash és un fitxer de text que conté una seqüència d’instruccions de comandes. Aquests scripts poden ser utilitzats per automatitzar tasques i realitzar operacions complexes en sèrie.

En resum, el Bash és un intèrpret de comandes en línia de comandes que proporciona als usuaris de Linux i altres sistemes basats en UNIX una eina potent per interactuar amb el sistema operatiu i realitzar tasques diverses de forma eficient.

Exemple 1

Exemple d’un script de Bash que busca fitxers més grans de 10GB en un directori específic:

#!/bin/bash

directori="/ruta/del/directori" # Canvia a la ruta del directori que desitgis analitzar

echo "Fitxers més grans de 10GB a $directori:"

# Utilitzem la comanda 'find' per buscar els fitxers al directori indicat
# Amb l'opció '-type f' només seleccionem fitxers (no directoris)
# Amb l'opció '-size +10G' seleccionem fitxers més grans de 10GB
# Finalment, mostrem els noms dels fitxers trobats
find "$directori" -type f -size +10G -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 }'

echo "Fi de la cerca."

Assegura’t de canviar "/ruta/del/directori" per la ruta del directori en el qual vols buscar els fitxers més grans de 10GB. Un cop hagis realitzat aquest canvi, guarda el script en un fitxer amb una extensió .sh (per exemple, cerca_fitxers.sh), i després pots executar-lo des de la línia de comandes amb la comanda bash cerca_fitxers.sh. El script mostrarà els noms dels fitxers trobats que compleixen el criteri especificat.

Exemple 2

Cert! Aquí tens un exemple d’un script de Bash que busca fitxers modificats durant l’última setmana en un directori específic:

#!/bin/bash

directori="/ruta/del/directori" # Canvia a la ruta del directori que desitgis analitzar

echo "Fitxers modificats durant l'última setmana a $directori:"

# Utilitzem la comanda 'find' per buscar els fitxers al directori indicat
# Amb l'opció '-type f' només seleccionem fitxers (no directoris)
# Amb l'opció '-mtime -7' seleccionem fitxers modificats en els últims 7 dies
# Finalment, mostrem els noms dels fitxers trobats
find "$directori" -type f -mtime -7 -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 }'

echo "Fi de la cerca."

Al igual que abans, recorda canviar "/ruta/del/directori" per la ruta del directori en el qual vols buscar els fitxers modificats durant l’última setmana. Guarda el script en un fitxer amb una extensió .sh (per exemple, cerca_modificats.sh), i executa’l des de la línia de comandes amb la comanda bash cerca_modificats.sh. El script mostrarà els noms dels fitxers trobats que han estat modificats durant l’última setmana.