Un exemple clàssic de programació client-servidor és un xat en línia. En aquest cas, el client i el servidor es comuniquen per enviar i rebre missatges en temps real. Aquí tens un exemple bàsic de com es podria implementar en llenguatge Python utilitzant sockets:

Servidor:

import socket
import threading

def gestionar_client(sock_client):
  while True:
    try:
      # Rebre dades del client
      dades = sock_client.recv(1024).decode('utf-8')
      if dades:
        print(f"Missatge rebut del client: {dades}")

        # Enviar resposta al client
        resposta = "Missatge rebut pel servidor"
        sock_client.send(resposta.encode('utf-8'))
    except:
      break

  # Tancar la connexió amb el client
  sock_client.close()

def iniciar_servidor():
  # Configurar el servidor
  host = 'localhost'
  port = 8080

  # Crear un socket de servidor
  sock_servidor = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

  # Vincular el socket a l'adreça i port especificats
  sock_servidor.bind((host, port))

  # Escoltar connexions entrants
  sock_servidor.listen(5)
  print('Servidor escoltant a {}:{}'.format(host, port))

  while True:
    # Acceptar una connexió entrant
    sock_client, adr_client = sock_servidor.accept()
    print('Client connectat des de {}:{}'.format(adr_client[0], adr_client[1]))

    # Gestionar el client en un fil separat
    fil_client = threading.Thread(target=gestionar_client, args=(sock_client,))
    fil_client.start()

iniciar_servidor()

Client:

import socket

def iniciar_client():
  # Configurar el client
  host = 'localhost'
  port = 8080

  # Crear un socket de client
  sock_client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

  # Connectar al servidor
  sock_client.connect((host, port))

  while True:
    # Enviar missatge al servidor
    missatge = input('Introdueix un missatge: ')
    sock_client.send(missatge.encode('utf-8'))

    # Rebre resposta del servidor
    resposta = sock_client.recv(1024).decode('utf-8')
    print('Resposta del servidor:', resposta)

iniciar_client()

Aquest exemple mostra com un client es connecta al servidor utilitzant sockets TCP/IP. El client pot enviar missatges al servidor i rebre respostes. El servidor, d’altra banda, accepta connexions entrants, gestiona les sol·licituds dels clients en fils separats i respon a cada client de forma individual.