Per crear una empresa a Catalunya, és necessari seguir una sèrie de passos i presentar la documentació requerida. Aquí t’explico els documents bàsics que solen ser necessaris:

 1. Estatuts de l’empresa: És un document que recull les normes i regulacions que regeixen el funcionament intern de l’empresa, com la denominació social, l’objecte social, la forma jurídica, la composició de la junta directiva, etc.
 2. DNI o NIE dels socis: Cal presentar el Document Nacional d’Identitat (DNI) o el Número d’Identitat d’Extranjer (NIE) dels socis fundadors.
 3. Certificat negatiu de denominació social: S’ha de sol·licitar al Registre Mercantil Central per assegurar que la denominació social triada per l’empresa no coincideix amb cap altra ja existent.
 4. Llibre d’actes: Cal portar un llibre d’actes oficial on s’anotaran les decisions preses pels socis i les juntes de l’empresa.
 5. Declaració censal (model 036 o 037): Aquesta declaració és necessària per a l’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenedors (CENS).
 6. Alta en la Seguretat Social: Si es contracta personal, cal donar-se d’alta com a empresa empleadora a la Seguretat Social.
 7. Registre al Registre Mercantil: Algunes empreses, com les societats limitades o les anònimes, han de ser registrades al Registre Mercantil.
 8. Licències i autoritzacions: Depenent del tipus d’empresa i l’activitat que es desenvolupi, pot ser necessari obtenir determinades llicències o autoritzacions específiques per part de les autoritats pertinents.
 9. Número d’identificació fiscal (NIF): Es sol·licita a l’Agència Tributària i serveix per identificar l’empresa davant de les administracions públiques.
 10. Contracte d’arrendament o titularitat de local: Si l’empresa necessita un local comercial o industrial, cal presentar la documentació que acrediti el contracte d’arrendament o la titularitat del local.
 11. Justificant del pagament de l’impost d’actes jurídics documentats: Cal abonar aquest impost davant de la Generalitat de Catalunya.

Recordeu que aquesta llista pot variar segons el tipus d’empresa i l’activitat que es desenvolupi, i que és recomanable consultar amb un professional o una assessoria per assegurar-te de presentar tota la documentació necessària i complir amb els requisits legals vigents.