Generar un vídeo a partir d’una fotografia utilitzant intel·ligència artificial és possible gràcies a les tècniques de «deep learning» o aprenentatge profund. Aquest procés pot ser realitzat mitjançant les xarxes neuronals generatives (GANs), que són models d’intel·ligència artificial dissenyats per crear contingut nou a partir d’unes dades d’entrada.

A continuació et mostro els passos bàsics de com es pot fer això:

  1. Recol·lecció de dades d’entrenament: Per aquest procés, es necessita una gran quantitat de vídeos i les seves respectives imatges. Això permetrà a la intel·ligència artificial aprendre els detalls i les característiques del moviment i l’aparença visual d’objectes i escenaris.
  2. Entrenament de la xarxa GAN: Es construeix una xarxa neuronal generativa (GAN) mitjançant l’entrenament amb les dades recopilades. Una part de la GAN, coneguda com a «generador», pren una imatge estàtica, com una fotografia, i intenta generar seqüències d’imatges que semblin un vídeo. L’altra part de la GAN, coneguda com a «discriminador», avalua les imatges generades per veure si s’assemblen prou a les dades reals.
  3. Generació de vídeo: Un cop la GAN està entrenada adequadament, es pot utilitzar el generador per crear seqüències d’imatges a partir d’una única imatge d’entrada. La GAN pren la informació de l’entrada i la transforma en una sèrie d’imatges successives que semblen un vídeo en moviment.
  4. Ajustos i refinament: El procés de generació de vídeo pot requerir alguns ajustos i refinaments per millorar la qualitat i la coherència del resultat. Això pot implicar canvis en els paràmetres de la GAN o la utilització de tècniques de post-processament per millorar la transició entre les imatges generades.
  5. Avaluació i iteració: És important avaluació de la qualitat dels vídeos generats i, si és necessari, iterar sobre l’entrenament de la GAN o fer altres ajustos per millorar els resultats fins aconseguir el nivell de qualitat desitjat.

Cal tenir en compte que aquest procés pot ser complex i requerir coneixements avançats en intel·ligència artificial i processament d’imatges. També és important considerar les limitacions de la tecnologia actual, ja que pot ser difícil generar vídeos extremadament realistes i detallats a partir d’una sola imatge.

Pàgines

A la data del meu coneixement (setembre de 2021), hi ha algunes plataformes i serveis que ofereixen la generació de vídeos a partir d’una única imatge utilitzant intel·ligència artificial. Tingues en compte que la disponibilitat i la qualitat d’aquests serveis poden haver canviat des de llavors. Algunes opcions podrien ser:

  1. Runway ML: És una plataforma que ofereix eines creatives basades en IA, incloent-hi la generació de vídeos a partir d’imatges estàtiques mitjançant xarxes neuronals. Pots explorar aquesta plataforma per veure si ofereix la funcionalitat que busques.
  2. DeepAI Video Generator: Aquest servei permet transformar fotografies estàtiques en vídeos generats per IA. Potser vulguis investigar més per veure si les seves capacitats satisfan les teves necessitats.
  3. Artbreeder: Aquesta plataforma és més orientada a la creació artística. T’ajuda a generar nous continguts visuals, incloent-hi la capacitat de crear vídeos a partir d’imatges.
  4. Wombo AI: Encara que no ofereix exactament la generació de vídeos a partir d’imatges, aquesta aplicació utilitza IA per animar els rostres en imatges estàtiques, cosa que pot semblar una forma lleugera de «donar vida» a les imatges.
  5. Voodle: Aquesta aplicació converteix fotografies en vídeos animats curts. Si bé no està enfocada exclusivament en la generació de vídeos, podria ser d’interès.

Si estàs buscant serveis més específics o amb funcionalitats més avançades, et recomano fer una cerca actualitzada a internet per trobar les opcions més recents i adequades al que necessites. També és possible que hi hagi noves plataformes que hagin sorgit després de la meva data de coneixement.