El llenguatge DAX (Data Analysis Expressions) és un llenguatge de fórmules utilitzat per realitzar càlculs i consultes en models de dades tabulars. Va ser desenvolupat per Microsoft i s’utilitza en eines com Power BI, Excel i SQL Server Analysis Services.

DAX és similar en sintaxi i funcionalitat a les fórmules d’Excel, però està optimitzat per treballar amb grans volums de dades i models de dades relacionals. Amb DAX, es poden crear mesures, columnes calculades i taules calculades per realitzar càlculs complexos, realitzar anàlisis comparatives, crear visualitzacions i generar informes.

DAX té una àmplia gamma de funcions, incloses funcions matemàtiques, estadístiques, de data i hora, de text i de cerca. També admet la creació de fórmules personalitzades i la integració amb altres fonts de dades mitjançant la creació de relacions entre taules.

En resum, DAX és un llenguatge de fórmules potent i versàtil que permet als usuaris realitzar anàlisis de dades avançades i crear informes en eines de Business Intelligence com Power BI i Excel.

Aquí tens alguns exemples bàsics de fórmules DAX:

  1. Suma d’una columna:
   SUM(nom_taula[nom_columna])

Aquesta fórmula suma tots els valors d’una columna específica d’una taula.

  1. Mitjana d’una columna:
   AVERAGE(nom_taula[nom_columna])

Aquesta fórmula calcula la mitjana dels valors d’una columna específica d’una taula.

  1. Filtrar per una condició:
   CALCULATE(SUM(nom_taula[nom_columna]), nom_taula[nom_columna_2] = "condició")

Aquesta fórmula suma tots els valors d’una columna específica d’una taula, però només els valors que compleixen una condició específica en una altra columna.

  1. Columna calculada amb una fórmula:
   nom_taula[nom_columna_nova] = nom_taula[nom_columna_1] + nom_taula[nom_columna_2]

Aquesta fórmula crea una nova columna en una taula i assigna a cada fila el valor de la suma de dues altres columnes específiques.

Aquest són només alguns exemples bàsics de fórmules DAX. Hi ha moltes altres funcions i operacions disponibles en aquest llenguatge de fórmules.

Fonts d’informació

Aquí tens algunes pàgines web de referència que poden ajudar-te a aprendre el llenguatge DAX:

1. Documentació oficial de Microsoft: La documentació de Microsoft sobre DAX és una gran font d’informació per aprendre el llenguatge. Inclou tutorials, exemples i referències a totes les funcions i operadors disponibles. Pots trobar la documentació aquí: https://docs.microsoft.com/en-us/dax/

2. DAX Patterns: DAX Patterns és una col·lecció de patrons de disseny que ofereixen solucions comunes per als problemes més habituals que es troben amb DAX. Cada patró està explicat en detall i inclou exemples pràctics. Pots accedir a DAX Patterns aquí: https://www.daxpatterns.com/

3. SQLBI: SQLBI és una pàgina web dedicada a l’ensenyament de les tecnologies de Business Intelligence de Microsoft, amb un èmfasi especial en DAX i Power BI. Ofereixen cursos de pagament, tutorials gratuïts i articles tècnics. Pots trobar més informació sobre SQLBI aquí: https://www.sqlbi.com/

4. Power Pivot Pro: Power Pivot Pro és un blog de Power BI que ofereix recursos i tutorials sobre DAX, Power Pivot i altres tecnologies de Business Intelligence de Microsoft. Els articles són escrits per professionals amb molta experiència en aquestes tecnologies. Pots accedir a Power Pivot Pro aquí: https://powerpivotpro.com/

5. YouTube: Hi ha molts tutorials de DAX a YouTube, alguns gratuïts i altres de pagament. Algunes canals populars que poden ajudar-te a aprendre DAX són «Guy in a Cube», «Enterprise DNA», «The Definitive Guide to DAX», i «Excel Campus».