Exemple que utilitza Flask per crear un servidor web més avançat:

from flask import Flask

# Crear la instància de l'aplicació Flask
app = Flask(__name__)

# Definir una ruta i la funció controladora associada
@app.route("/")
def index():
    return "Hola, món!"

@app.route("/salutacio/<nom>")
def salutacio(nom):
    return f"Hola, {nom}!"

# Iniciar el servidor web
if __name__ == "__main__":
    app.run()

En aquest exemple, hem importat la classe Flask del mòdul flask i hem creat una instància de l’aplicació Flask anomenada app. Després, hem definit dues rutes: una ruta arrel («/») que mostra el missatge «Hola, món!» i una ruta «/salutacio/» que pren un paràmetre nom i mostra una salutació personalitzada.

Per iniciar el servidor web, verifiquem si l’script s’està executant directament (i no s’importa com a mòdul) fent servir la condició if __name__ == "__main__":. Si la condició és certa, cridem al mètode run() de la instància de l’aplicació Flask, el que inicia el servidor web.

Guarda aquest codi en un fitxer Python amb una extensió .py (per exemple, servidor.py) i assegura’t de tenir el mòdul Flask instal·lat. A continuació, executa l’script des de la línia de comandes i veuràs un missatge que indica que el servidor web està en funcionament. Pots accedir a les rutes definides en el navegador web, com ara http://localhost:5000/ i http://localhost:5000/salutacio/el_teu_nom.

Aquest és només un exemple bàsic de com utilitzar Flask per crear un servidor web en Python. Flask és un framework versàtil que et permet construir aplicacions web més complexes amb enrutament personalitzat, controladors de formularis, bases de dades, autenticació, entre altres funcionalitats.