Per fer un programa en Python que calculi la sèrie de Fibonacci, primer cal comprendre com funciona aquesta sèrie matemàtica. La sèrie de Fibonacci és una successió de números en la qual cada terme és la suma dels dos anteriors. Es comença amb 0 i 1 i, a partir d’aquí, els nombres són la suma dels dos anteriors. Així, els primers termes de la sèrie són: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, i així successivament.

A continuació, us mostraré com crear un programa senzill en Python per calcular la sèrie de Fibonacci fins a un nombre determinat de termes. Farem servir un bucle per generar els termes i una llista per emmagatzemar els resultats:

def fib(n):
  fib_series = [0, 1]

  if n <= 0:
    return []

  while len(fib_series) < n:
    next_term = fib_series[-1] + fib_series[-2]
    fib_series.append(next_term)

  return fib_series

# Demanem a l'usuari quants termes de la sèrie vol calcular
num_terms = int(input("Introduïu el nombre de termes de la sèrie de Fibonacci que voleu calcular: "))

# Cridem la funció per calcular la sèrie
resultat = fib(num_terms)

# Mostrem el resultat
print("Sèrie de Fibonacci amb", num_terms, "termes:")
print(resultat)

En aquest programa, la funció fib(n) rep un enter n que representa el nombre de termes que volem calcular. Creem una llista fib_series que conté els dos primers termes de la sèrie. Després, mentre la longitud d’aquesta llista sigui menor que n, afegim el següent terme com a suma dels dos anteriors i el completem a la llista.

Un cop executem el programa, ens demanarà quants termes de la sèrie de Fibonacci volem calcular i ens mostrarà la llista amb els resultats. Per exemple, si introduïm 10, ens mostrarà els 10 primers termes de la sèrie de Fibonacci.